เฉลยข้อสอบ Google Adwords VDO Exam

เฉลยข้อสอบ Google Adwords VDO Exam

สวัสดีครับ ผมได้ทำการรวบรวมเฉลยข้อสอบ Google Ads VDO Exam หรือ ข้อสอบ Youtube Ads Exam ภาคภาษาอังกฤษ ไว้ ใน Post นี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆ ทำข้อสอบแล้ว สงสัยตรงไหน หรือสนใจ คอร์สเรียน Google Ads Online สามารถ  Line เข้ามาสอบถามผมได้ที่ Line : @adwords  หรือโทรติดต่อ สอบถามเพื่อเรียน Google Ads แบบ Private ได้ที่เบอร์ 061-8235619 ขอบคุณมากครับ

 1. Which of the following is a tip for optimizing a TrueView video ad campaign?
    A)  Remove all but one targeting group from the campaign.
    B)  Add exclusions to the campaign or targeting group.
    C)  All of the listed answers are incorrect.
    D)  Increase each target group’s bid by 100%.
 2. What is an example of a managed placement for a TrueView in-stream ad?
    A)  A website on the Google Display Network (GDN).
    B)  All of the listed answers are correct.
    C)  A YouTube channel.
    D)  YouTube watch page.
 3.  A TrueView in-stream ad view is counted when a viewer:
    A)  watches at least 25% of the video.
    B)  watches at least 30 seconds of the video or completes it.
    C)  watches the video for five seconds or longer.
    D)  watches the video until the last quartile.
 4. What is the maximum number of targeting groups you can create in an AdWords for video campaign?
    A)  10
    B)  1
    C)  50
    D)  There isn’t a limit.
 5. What does average view frequency measure?
    A)  Average number of channel views.
    B)  Average number of times someone has viewed a video ad.
    C)  Average view-through rate (VTR) for the video.
    D)  All of the listed answers are incorrect.
 6. What are the targeting options for mastheads?
    A)  Topics, remarketing and interests.
    B)  Topics and remarketing.
    C)  Interests and remarketing.
    D)  Visitors to the YouTube homepage in a targeted country.
 7. To run a TrueView video ad, the video must be uploaded to:
    A)  an advertiser’s website.
    B)  YouTube, with the privacy settings changed to “Private.”
    C)  any video hosting site.
    D)  YouTube, with the privacy settings changed to “Public” or “Unlisted.”
 8. Which of the following is true when creating a targeting group for an AdWords for video campaign?
    A)  You can see estimates for views and average cost-per-view (CPV) values.
    B)  All of the listed answers are correct.
    C)  You can enable targeting groups for certain ads.
    D)  You can customize bids per TrueView ad format.
 9. An advertiser is charged for a TrueView in-display ad when a viewer:
    A)  watches the entire ad.
    B)  watches a TrueView in-stream ad after watching an in-display ad.
    C)  chooses to watch the ad by clicking a thumbnail.
    D)  shares the ad.
 10. _______ is used for AdWords for video campaigns.
    A)  Cost-per-click (CPC) bidding
    B)  Cost-per-acquisition (CPA) bidding
    C)  Cost-per-thousand-impressions (CPM) bidding
    D)  Cost-per-view (CPV) bidding
 11. What do earned actions measure?
    A)  Comments and likes.
    B)  Earned views, earned comments and earned likes
    C)  Visits on the website.
    D)  Ad views (subscribes, playlist, likes, shares).
 12. Why is average view frequency important to measure?
    A)  All of the listed answers are incorrect.
    B)  You can see the number of conversions the ad received.
    C)  You can understand how often a single user sees your ad
    D)  You can see how engaged a viewer is with your ad.
 13. Where would a call-to-action (CTA) overlay show?
    A)  All of the listed answers are correct.
    B)  Videos on your channel.
    C)  Embedded videos.
    D)  On TrueView in-display ads.
 14. With YouTube Analytics, you can track metrics on:
  A) cost-per-channel visit.
  B) playback locations.
  C) YouTube session length.
  D) TrueView ad skip rates.
 15.  What is the view-through rate (VTR) of a campaign that has received 10,000 impressions and 900 views, and a channel that has received 200 subscriptions?A) 0.2
  B) 0.11
  C) 0.02
  D) 0.09
 16.  ___________ ads can show on YouTube search results before they’re approved, but can’t run on the Search Network and Display Network until fully reviewed and approved.A) Disapproved
  B) Paused
  C) Approved
  D) Eligible
 17.  In which TrueView format(s) can an advertiser use a companion banner?A) In-stream and in-display.
  B) In-stream.
  C) All of the listed answers are incorrect.
  D) In-display.
 18.  A click on a companion banner:A) can direct to an external URL.
  B) can direct to a YouTube channel.
  C) All of the listed answers are correct.
  D) is free of charge.
  E) counts as a view
 19.  Which ad rotation option cannot be used for AdWords for video campaigns?A) Rotate evenly.
  B) Optimize for views.
  C) Optimize for conversions.
  D) Optimize for clicks.
 20.  On average, how long does it take for a video ad to get approved?A) 1 business day.
  B) Video ads are instantly eligible to show on YouTube and the Google Display Network (GDN).
  C) 2 hours.
  D) 10 business days.
 21. Which should be considered when analyzing campaign performance of different TrueView video ad formats?
    A)  Quartiles only.
    B)  View-through rate (VTR) only.
    C)  View-through rate (VTR) and quartiles.
    D)  Quartiles and website clicks.
 22. Average video view duration metrics are accessible through:
    A)  The YouTube Channel watch page.
    B)  The YouTube analytics audience retention tab.
    C)  AdWords reports and uploads tab.
    D)  AdWords campaign tab.
 23.  With TrueView in-display ads, advertisers can target:
    A)  The Google Display Network (GDN).
    B)  All of the listed answers are incorrect.
    C)  YouTube.
    D)  YouTube and the Google Display Network (GDN).
 24. What does linking an AdWords account to a YouTube account allow an advertiser to do?
    A)  Access additional video reporting metrics.
    B)  All of the listed answers are correct.
    C)  Create a remarketing list.
    D)  Create call-to-action (CTA) overlays.
 25.  What is masthead billing based on?
    A)  A flat fee.
    B)  Impressions and clicks.
    C)  Clicks.
    D)  Impressions.
 26. With TrueView in-stream ads, an advertiser pays:
    A)  only when the viewer clicks the video.
    B)  when the viewer watches at least 30 seconds of the video or completes it.
    C)  when the viewer watches five seconds of the video.
    D)  on a cost-per-thousand-impressions (CPM) basis.
 27. Which video ads can be created with AdWords for video?
    A)  Homepage expandable masthead unit.
    B)  TrueView ads.
    C)  Engagement ads.
    D)  InVideo ads.
 28. True or False: More than one YouTube account can be linked to an AdWords account.
    A)  True
    B)  False
 29. True or False: AdWords for video ads can use private videos.
    A)  True
    B)  False
 30. _________ ads can be created and managed through AdWords.
    A)  Reserve-bought
    B)  TV
    C)  TrueView
    D)  Masthead.
 31. True or False: Advertisers have to implement a code to use the remarketing feature on AdWords for video.
    A)  False
    B)  True
 32. A TrueView in-display video ad needs to be:
    A)  There isn’t a limit.
    B)  Approximately 2 minutes.
    C)  Less than 30 seconds.
    D)  More than 30 seconds.
 33. True or False: YouTube remarketing lists can be used with standard text ads and display ads.
    A)  False
    B)  True
 34. How can an advertiser set up AdWords conversion tracking for a TrueView in-stream ad campaign?
    A)  Using Google Analytics.
    B)  Using YouTube Analytics.
    C)  By creating an AdWords conversion tracking code.
    D)  You cannot measure conversions with the in-stream format.
 35. True or False: AdWords for video is only recommended for branding.
    A)  True
    B)  False
 36. True or False: TrueView in-stream ads and TrueView in-display ads can be in the same AdWords for video campaign.
    A)  False
    B)  True
 37. An advertiser who wants to ensure a specific reach for a specific price on YouTube should use:
    A)  Reservation buying.
    B)  Placement targeting.
    C)  TrueView video ads.
    D)  Interest targeting.
 38. If an advertiser adds interest categories and topics to the same targeting group, then a TrueView ad will show:
    A)  only on targeted topics.
    B)  only on targeted interest categories.
    C)  on targeted topics and interest categories.
    D)  only when targeted topics and interest categories match.
 39.  _________ are optional, clickable thumbnail images that appear next to TrueView InStream ads on YouTube.
    A)  Companion banners.
    B)  TrueView in-display ads.
    C)  Display ads on the Google Display Network (GDN).
    D)  YouTube mastheads.
 40. ______________ is the most effective way to control the number of times a user sees an ad.
    A)  Setting a lower cost-per-view (CPV) bid at the campaign-level
    B)  Monitoring audience retention metrics with YouTube Analytics
    C)  Setting a frequency cap
    D)  Lowering bidding levels
 41. Which of the following can be targeted when building a mobile video masthead?
    A)  An iOS app.
    B)  All of the listed answers are correct.
    C)  An Android app.
    D)  m.YouTube.com
 42. Using advanced campaign settings, YouTube remarketing, and call-to-action overlays (CTAs) are all tips for optimizing:
    A)  video ad campaigns.
    B)  bidding strategies.
    C)  cost-per-view (CPV) bidding strategies.
    D)  TrueView in-display ads.
 43. What’s the maximum length a TrueView video ad can be?
    A)  1 minute, 30 seconds.
    B)  7 minutes.
    C)  There isn’t a time limit.
    D)  30 seconds.
 44. ________ targeting enables advertisers to target specific websites, YouTube videos, and YouTube Partner channels with TrueView ads.
    A)  Contextual
    B)  Placement
    C)  Interest
    D)  Topic
 45.  True or False: With TrueView in-stream ads, the advertiser pays when a user clicks the video.
    A)  True
    B)  False
 46. TrueView in-display ads run on:
    A)  YouTube masthead ads.
    B)  Google TV.
    C)  YouTube watch pages.
    D)  YouTube search result pages.
 47.  True or False: You can use contextual targeting with AdWords for video.
    A)  False
    B)  True
 48. Which of the following remarketing lists can be used for a video campaign?
    A)  People who clicked the +1 button on the advertiser’s Google+ page.
    B)  All of the listed answers are correct.
    C)  People who skipped your TrueView in-stream ads.
    D)  People who watched certain videos from the advertiser’s YouTube channel.
 49.  Why should a YouTube account be linked to a Google+ page?
    A)  So your video ads appear on Google+, too.
    B)  To get a “YouTube tab” on the Google+ profile.
    C)  For auto-sharing of uploads to Google+ with customized posts.
    D)  To get a “YouTube” tab on the Google+ profile and for auto-sharing of uploads to Google+ with customized posts.
 50.  True or False: Advertisers can use call-to-action overlays (CTAs) for free.
    A)  False
    B)  True
 51. The best way to initiate a reserve buy is to:
    A)  All of the listed answers are incorrect.
    B)  Contact a Google sales representative.
    C)  Create a reservation campaign in AdWords.
    D)  Create a normal video campaign in AdWords.
 52. What are creative best practices for a TrueView in-stream ad?
    A)  Add a call-to-action (CTA) overlay.
    B)  Deliver the most important message early in the video.
    C)  Provide clear next steps that customers can take action on.
    D)  All of the listed answers are correct.
 53. True or False: Advertisers can set bids per ad format
    A)  False
    B)  True
 54.  TrueView in-stream ads can appear on:
    A)  the Google Play Store.
    B)  YouTube watch pages.
    C)  YouTube mastheads.
    D)  Google search results.
 55.  Which targeting methods can be used with TrueView ads?
    A)  Topics.
    B)  Remarketing.
    C)  All of the listed answers are correct.
    D)  Interest categories.
    E)  Affinity and in-market audiences
 56. What’s the difference between cost-per-click (CPC) bidding and cost-per-view (CPV) bidding?
    A)  The advertiser pays for an impression on an ad with CPC bidding, and pays when a user watches a video ad with CPV bidding.
    B)  The advertiser pays for a click on an ad with CPC bidding, and pays when a user watches a video ad with CPV bidding.
    C)  The advertiser pays for a click on an ad with with CPC bidding, and pays for a video ad impression with CPV bidding.
    D)  The advertiser pays for a click on an ad with CPC bidding, and pays for a conversion with CPV bidding.
 57. Which is best practice for a successful TrueView in-stream ad?
    A)  All of the listed answers are correct.
    B)  Add a frequency cap.
    C)  Include a strong call to action so the viewer knows what to do
    D)  Use at least three different types of targeting methods to optimize the one that performs best.
 58. Which devices can the advertiser target with a mobile video masthead?
    A)  Tablets only.
    B)  Both mobile and tablets.
    C)  Android devices only.
    D)  Mobile only.
 59.  How can an advertiser calculate the view-through rate (VTR) of an AdWords for video campaign?
    A)  By dividing the number of clicks by the number of views.
    B)  By looking at the percentage of viewers who watched the video until the last quartile.
    C)  By dividing the number of clicks by the number of impressions.
    D)  By dividing the number of views by the number of impressions.
 60. Advertisers who want to pay only when a user watches their ad should use:
    A)  Text ads.
    B)  YouTube homepage ads.
    C)  Cost-per-thousand-impressions (CPM).
    D)  TrueView in-stream ads.
 61. With a masthead, the advertiser can reserve:
    A)  The YouTube homepage.
    B)  Specific videos.
    C)  Specific channels.
    D)  All of the listed answers are correct.
 62. With AdWords for video, an advertiser can target:
    A)  Specific YouTube channels.
    B)  All of the listed answers are correct.
    C)  Websites on the Google Display Network (GDN).
    D)  Specific YouTube videos.
 63.  How is a user added to a video remarketing list?
    A)  When the user purchases something from the advertiser’s website.
    B)  When the user clicks the video.
    C)  When a view occurs.
    D)  After five seconds of the video.
 64.  True or False: IP address exclusion is not available for TrueView campaigns.
    A)  False
    B)  True
 65. Viewers are added to an advertiser’s YouTube remarketing list when they:
    A)  watch, comment, like, or share an advertiser’s YouTube video.
    B)  sign in to YouTube.
    C)  set up a YouTube account.
    D)  click a text ad in Google search results.
 66.   True or False: Advertisers cannot combine AdWords remarketing lists with a video remarketing list created in YouTube.
    A)  True
    B)  False
 67. True or False: Advertisers can implement a remarketing tag for mastheads
    A)  True
    B)  False
 68. True or False: The standard banner size supported by YouTube is 300×250.
    A)  True
    B)  False
 69. True or False: To get full access to YouTube analytics, you need to link your AdWords and YouTube accounts.
    A)  True
    B)  False
 70.   Which can be done in YouTube Analytics?
    A)  Create remarketing lists.
    B)  Check the conversion volume.
    C)  Check the count of earned subscribers.
    D)  Check engagement reports.
 71. Where does the user land if they click a TrueView in-display ad?
    A)  The advertiser’s YouTube watch page or channel.
    B)  The advertiser’s website.
    C)  The advertiser’s YouTube masthead.
    D)  The ad’s destination URL.
 72.  Initial remarketing list size for AdWords for video campaigns includes users from the last:
    A)  15 days.
    B)  540 days.
    C)  30 days.
    D)  You cannot include visitors from past days.
 73. An advertiser who wants to target specific categories of video content on the Google Display Network (GDN) should:
    A)  add the keyword “video” to the campaign.
    B)  add a remarketing list to the campaign.
    C)  use AdWords for video.
    D)  create a Search Network with Display Select campaign.
 74. Call-to-action (CTA) overlays are compatible with:
    A)  TrueView in-stream ads only.
    B)  any TrueView ad format.
    C)  TrueView in-display ads only.
    D)  All of the listed answers are incorrect
 75. An advertiser can:
    A)  target viewers who are watching competitors’ ads on YouTube
    B)  combine an AdWords remarketing list with a video remarketing list
    C)  remarket video ads from the Google Search Network on the Google Display Network
    D)  optimize remarketing by raising bids on topics or channels that generate the greatest ad response
 76. You can see average video-view duration metrics in the:
    A)  YouTube Analytics “Audience retention” tab
    B)  reports in AdWords
    C)  Google Analytics metrics
    D)  campaign tab in AdWords
 77. An advertiser is charged for a TrueView in-display ad when a viewer:
    A)  watches a TrueView in-stream ad after watching an in-display ad
    B)  watches the entire ad
    C)  shares the ad
    D)  clicks and views the first frame of the video
  – See more at: http://www.mathcelebrity.com/google-adwords-video-certification.php?code=26c7f63274c079b92e8387af209f25d21b2f8197#sthash.7ZFj108z.dpuf
 78.  Which should you consider when evaluating the performance of an advertiser’s TrueView campaign for brand awareness?
    A)  View-through rate (VTR), cost-per-view (CPV), and follow-on views
    B)  View-through rate (VTR) and cost-per-click (CPC)
    C)  The targeting options that were used
    D)  Clickthrough rate (CTR) and cost-per-click (CPC)
 79. An advertiser can use a remarketing tag to target people who’ve:
    A)  posted videos on YouTube that mention her products
    B)  subscribed to or unsubscribed from her YouTube channel
    C)  searched on YouTube for videos about products like hers
    D)  set up multiple YouTube accounts
 80.  TrueView in-stream ads can appear on:
    A)  the Google Play Store
    B)  YouTube mastheads
    C)  Google search results and YouTube watch pages
    D)  YouTube watch pages and mobile video mastheads
 81. Which of these formats can be booked cross-screen (mobile and desktop)?
    A)  Video Media Layout Mastheads
    B)  Rich Media Custom Mastheads
    C)  Rich Media Layouts Mastheads
    D)  Video Mastheads
 82.  TrueView in-display ads runs on which YouTube pages?
    A)  Search only
    B)  Home, watch, and subscriptions
    C)  Home, watch, and search
    D)  Watch only
 83.  If someone clicks a TrueView in-display ad, where do they land?
    A)  The advertiser’s YouTube masthead
    B)  The advertiser’s website
    C)  The ad’s destination URL
    D)  The video on the YouTube watch page or advertiser’s channel
 84.   What’s needed for an advertiser to set up a video ad campaign?
    A)  A YouTube video
    B)  A conversion rate of at least 5% on the Google Search Network
    C)  A budget for creating professional video ads
    D)  A base AdWords budget in addition to pay-per-click costs – See more at: http://www.mathcelebrity.com/google-adwords-video-certification.php?code=26c7f63274c079b92e8387af209f25d21b2f8197#sthash.7ZFj108z.dpuf
 85. True or False: Video ads may appear in videos marked “Private” on YouTube
    A)  TRUE
    B)  FALSE
 86. A client who wants to advertise before, during, or after popular videos on the Google Display Network (GDN) should:
    A)  create a video ad campaign
    B)  bundle display ads for each target audience
    C)  add a call-to-action (CTA) overlay to video ads
    D)  add the keyword “video” to relevant campaigns
 87. Video remarketing is a way to optimize:
    A)  cost-per-view (CPV) bidding strategies
    B)  bidding strategies
    C)  video ad campaigns
    D)  TrueView ads
 88.  True or False: With TrueView in-stream video ads, the advertiser pays when someone hovers their cursor over the ad for 5 seconds
    A)  FALSE
    B)  TRUE
 89.   People are added to an advertiser’s video remarketing list when they:
    A)  sign in to YouTube
    B)  click a text ad in Google search results
    C)  watch, comment on, like, or share a competitor’s YouTube video
    D)  watch, comment on, like, or share the advertiser’s YouTube Video
 90.  TrueView in-display ads run on:
    A)  YouTube watch pages, YouTube masthead ads, and Google search pages
    B)  YouTube watch pages, YouTube search pages, and YouTube masthead ads
    C)  Google search pages, Google TV, and the Google Display Network
    D)  YouTube home, watch, and search pages, and the Google Display Network
 91. TrueView in-display ads run on which networks:
    A)  Google Search Network and Google Display Network
    B)  YouTube Search Network and Google Display Network
    C)  YouTube Search Network
    D)  Google Display Network – See more at: http://www.mathcelebrity.com/google-adwords-video-certification.php?code=26c7f63274c079b92e8387af209f25d21b2f8197#sthash.7ZFj108z.dpuf
 92. The most effective way to control the number of times someone sees an ad is by:
    A)  Lowering bidding levels:
    B)  Setting a lower cost-per-view (CPV) bid at th target group level
    C)  Monitoring audience retention metrics with YouTube Analytics
    D)  Setting a frequency cap – See more at: http://www.mathcelebrity.com/google-adwords-video-certification.php?code=26c7f63274c079b92e8387af209f25d21b2f8197#sthash.7ZFj108z.dpuf
 93. The standard companion banner size for TrueView in-stream ads on YouTube is:
    A)  300×600
    B)  300×60
    C)  300×250
    D)  300×80 – See more at: http://www.mathcelebrity.com/google-adwords-video-certification.php?code=26c7f63274c079b92e8387af209f25d21b2f8197#sthash.7ZFj108z.dpuf
 94.  Which of these can be created to run on YouTube and the Google Display Network?
    A)  Homepage expandable Masthead ads
    B)  TrueView and VideoPlus ads
    C)  VideoPlus ads
    D)  TrueView and Lightbox ads
  – See more at: http://www.mathcelebrity.com/google-adwords-video-certification.php?code=26c7f63274c079b92e8387af209f25d21b2f8197#sthash.7ZFj108z.dpuf
 95. If your client wants to pay only when someone views an ad, you should use:
    A)  Text ads
    B)  Cost-per-thousand-impressions (CPM)
    C)  TrueView in-stream ads
    D)  YouTube homepage ads – See more at: http://www.mathcelebrity.com/google-adwords-video-certification.php?code=26c7f63274c079b92e8387af209f25d21b2f8197#sthash.7ZFj108z.dpuf
 96.  Which of the following remarketing lists can be used for a video campaign?
    A)  People who skipped your TrueView in-stream ads
    B)  People who clicked the +1 button on the advertiser’s Google+ page
    C)  All of the listed answers are correct
    D)  People who watched certain videos from the advertiser’s YouTube channel – See more at: http://www.mathcelebrity.com/google-adwords-video-certification.php?code=26c7f63274c079b92e8387af209f25d21b2f8197#sthash.7ZFj108z.dpuf
 97. Linking a YouTube channel to a Google+ page lets you:
    A)  manage one channel from one Google account
    B)  manage multiple channels from one Google account and let multiple people manage a channel
    C)  manage one channel from one Google account and let multiple people manage a channel
    D)  manage multiple channels from one Google account – See more at: http://www.mathcelebrity.com/google-adwords-video-certification.php?code=26c7f63274c079b92e8387af209f25d21b2f8197#sthash.7ZFj108z.dpuf
 98. A viewer can skip a TruView in-stream video ad after
    A)  2 seconds
    B)  5 seconds
    C)  8 seconds
    D)  10 seconds – See more at: http://www.mathcelebrity.com/google-adwords-video-certification.php?code=26c7f63274c079b92e8387af209f25d21b2f8197#sthash.7ZFj108z.dpuf
 99.  Frequency capping counts include:
    A)  only impressions that led to clicks
    B)  all impressions appearing in an ad position of “1”
    C)  only impressions that were viewable
    D)  all impressions, including those that weren’t viewable – See more at: http://www.mathcelebrity.com/google-adwords-video-certification.php?code=26c7f63274c079b92e8387af209f25d21b2f8197#sthash.7ZFj108z.dpuf
 100. What are best practices for creating a TrueView in-stream ad?
    A)  Provide clear next steps so customers can take action
    B)  Deliver the most important message early in the video
    C)  All of the listed answers are correct
    D)  Add a call-to-action (CTA) overlay
  – See more at: http://www.mathcelebrity.com/google-adwords-video-certification.php?code=26c7f63274c079b92e8387af209f25d21b2f8197#sthash.7ZFj108z.dpuf
 101. A video targeting group:
    A)  combines a video ad with a display ad for the best exposure
    B)  mixes and matches targeting settings for the best exposure
    C)  places multiple video ads from a campaign on select websites
    D)  combines several of a campaign’s targeting groups for the best exposure – See more at: http://www.mathcelebrity.com/google-adwords-video-certification.php?code=26c7f63274c079b92e8387af209f25d21b2f8197#sthash.7ZFj108z.dpuf
 102. Video advertising on YouTube lets you:
    A)  use pay-per-report analytics and pay a single monthly fee
    B)  pay a single monthly fee
    C)  use free video analytics
    D)  use pay-per-report analytics and pay for click-throughs only
  – See more at: http://www.mathcelebrity.com/google-adwords-video-certification.php?code=26c7f63274c079b92e8387af209f25d21b2f8197#sthash.7ZFj108z.dpuf
 103.  TrueView video campaigns can include:
    A)  text
    B)  other video formats
    C)  videos uploaded directly to YouTube
    D)  images
  – See more at: http://www.mathcelebrity.com/google-adwords-video-certification.php?code=26c7f63274c079b92e8387af209f25d21b2f8197#sthash.7ZFj108z.dpuf
 104. Which can an advertiser include in a TrueView video ad to increase interactivity?
    A)  An animated GIF
    B)  A blinking border
    C)  A card
    D)  A scrolling banner
  – See more at: http://www.mathcelebrity.com/google-adwords-video-certification.php?code=26c7f63274c079b92e8387af209f25d21b2f8197#sthash.7ZFj108z.dpuf
 105. TrueView in-stream ads and in-display ads appear, respectively:
    A)  before videos and as clickable thumbnails
    B)  to the left and right of videos
    C)  as clickable thumbnails and before videos
    D)  at the top and bottom of videos
  – See more at: http://www.mathcelebrity.com/google-adwords-video-certification.php?code=26c7f63274c079b92e8387af209f25d21b2f8197#sthash.7ZFj108z.dpuf
 106. TrueView in-display ads can run on:
    A)  YouTube
    B)  The Search Network and the Display Network
    C)  The Display Network
    D)  YouTube and the Display Network – See more at: http://www.mathcelebrity.com/google-adwords-video-certification.php?code=26c7f63274c079b92e8387af209f25d21b2f8197#sthash.7ZFj108z.dpuf
 107.  A TrueView in-stream ad is counted when a viewer:
    A)  watches the ad for a second time
    B)  lands on the YouTube page where the ad is running
    C)  watches or skips the ad
    D)  engages with the ad, for example, by clicking a call to action – See more at: http://www.mathcelebrity.com/google-adwords-video-certification.php?code=26c7f63274c079b92e8387af209f25d21b2f8197#sthash.7ZFj108z.dpuf
 108. How can an advertiser calculate the view rate of a video campaign?
    A)  By dividing the number of views by the number of impressions
    B)  By dividing the number of impressions by the number of clicks
    C)  By dividing the number of clicks by the number of views
    D)  By looking at the percentage of viewers who watched the video until the last quartile – See more at: http://www.mathcelebrity.com/google-adwords-video-certification.php?code=26c7f63274c079b92e8387af209f25d21b2f8197#sthash.7ZFj108z.dpuf
 109. Which can’t be added to a TrueView video?
    A)  A companion banner
    B)  A ticker tape
    C)  A mobile app promo
    D)  A call-to-action overlay – See more at: http://www.mathcelebrity.com/google-adwords-video-certification.php?code=26c7f63274c079b92e8387af209f25d21b2f8197#sthash.7ZFj108z.dpuf
 110. Which of these can be created to run on the Display Network?
    A)  VideoPlus ads
    B)  TrueView ads and VideoPlus ads
    C)  Homepage expandable Masthead ads
    D)  Lightbox ads and TrueView in-display ads – See more at: http://www.mathcelebrity.com/google-adwords-video-certification.php?code=26c7f63274c079b92e8387af209f25d21b2f8197#sthash.7ZFj108z.dpuf
 111. A click on a companion banner:
    A)  counts as a view even if the person hasn’t watched 30 seconds of the ad
    B)  can direct to a YouTube channel
    C)  can direct to an external URL
    D)  All of the listed answers are correct
 112.  What percentage of video views on YouTube come from mobile devices?
    A)  More than 50%
    B)  Almost 25%
    C)  Almost 15%
    D)  More than 75%
 113. If an advertiser adds affinity audiences and topics to the same targeting group, a TrueView ad will show:
    A)  only when targeted topics and affinity audiences match
    B)  only on targeted topics
    C)  only on targeted affinity audiences
    D)  on targeted topics and affinity audiences
 114. When is someone added to an advertiser’s video remarketing list?
    A)  When she views the ad for the second time
    B)  When she purchases something from the advertiser’s website
    C)  When she views the ad
    D)  When she clicks the ad
 115. Video ads can run on:
    A)  The Display Network and video partner sites and apps
    B)  YouTube only
    C)  YouTube and video partner sites and apps
    D)  YouTube and the Display Network
 116. How much did the amount of time people spend watching video on the Internet grow between the end of 2013 and the end of 2014?
    A)  0.385
    B)  0.285
    C)  0.185
    D)  0.485
 117. What’s the view rate of an AdWords campaign that shows 10,000 impressions, 900 views, and 300 clicks?
    A)  0.2
    B)  0.11
    C)  0.09
    D)  0.02
 118. What’s the difference between cost-per-click (CPC) bidding and cost-per-view (CPV) bidding?
    A)  The advertiser pays for a click on her YouTube channel with CPC bidding, and pays for a conversion with CPV bidding
    B)  The advertiser pays for a click on an ad with CPC bidding, and pays when someone engages with the content – for example by clicking Install or watching the first 30 seconds of the ad – with CPV bidding
    C)  The advertiser pays for an impression with CPC bidding and pays when someone watches at least 5 seconds of the ad with CPV bidding
    D)  The advertiser pays for a click that brings someone to her website with CPC bidding, and pays when there’s an impression with CPV bidding
 119. TrueView campaigns can help advertisers optimize for:
    A)  views and engagements
    B)  conversions
    C)  impressions
    D)  clicks
 120. The best way to reserve an ad is to:
    A)  Create a reservation campaign in AdWords
    B)  Enter specifications on the “Reservation” tab
    C)  Contact a Google sales representative
    D)  Create a standard video campaign
 121.  ____ is used for video campaigns.
    A)  Cost-per-click (CPC) bidding
    B)  Cost-per-thousand-impressions (CPM) bidding
    C)  Cost-per-view (CPV) bidding
    D)  Cost-per-acquisition (CPA) bidding
 122. Which of these remarketing lists can be used for a video campaign?
    A)  People who clicked the +1 button on the advertiser’s Google+ page
    B)  All of the list answers are correct
    C)  People who skipped the advertiser’s TrueView in-stream ads
    D)  People who watched certain videos on the advertiser’s YouTube channel
 123. Which should you consider when evaluating the performance of an advertiser’s TrueView campaign for brand awareness?
    A)  View rate, cost-per-view (CPV), and follow-on views
    B)  View rate and cost-per-click
    C)  Clickthrough rate (CTR) and cost-per-click (CPC)
    D)  The targeting options that were used
 124. When setting up targeting groups for video ads, it’s most effective to:
    A)  target broadly by demographic groups, topics, or interests
    B)  select at least 5 advanced audience options
    C)  target narrowly by demographic groups, topics, or interests
    D)  select a maximum of 3 targeting groups
 125.  TrueView in-display video ads run on:
    A)  The Search Network and the Display Network
    B)  The Display Network
    C)  YouTube video and search pages and the Display Network
    D)  The YouTube Network
 126.  An advertiser is charged for viewing a TrueView in-display ad when someone:
    A)  shares the ad
    B)  clicks and views the first frame of the ad
    C)  watches the entire ad
    D)  watches a TrueView in-stream ad after watching a TrueView in-display ad.
 127. Video ads can appear on:
    A)  All of the listed answers are correct
    B)  Specific YouTube videos
    C)  Websites on the Display Network
    D)  Specific YouTube channels – See more at: http://www.mathcelebrity.com/google-adwords-video-certification.php?code=26c7f63274c079b92e8387af209f25d21b2f8197#sthash.7ZFj108z.dpuf
 128. What’s an example of a managed placement for a TrueView in-stream ad?
    A)  A website on the Google Display Network (GDN).
    B)  All of the listed answers are correct.
    C)  A YouTube channel.
    D)  YouTube watch page.
  – See more at: http://www.mathcelebrity.com/google-adwords-video-certification.php?code=26c7f63274c079b92e8387af209f25d21b2f8197#sthash.7ZFj108z.dpuf
 129. With a masthead ad, an advertiser can reserve:
    A)  YouTube search page
    B)  Specific channels
    C)  Specific videos
    D)  The YouTube homepage
  – See more at: http://www.mathcelebrity.com/google-adwords-video-certification.php?code=26c7f63274c079b92e8387af209f25d21b2f8197#sthash.7ZFj108z.dpuf
 130. True or False: TruView in-stream ads and TruView in-display ads can be in the same video campaign.
    A)  False
    B)  True – See more at: http://www.mathcelebrity.com/google-adwords-video-certification.php?code=26c7f63274c079b92e8387af209f25d21b2f8197#sthash.7ZFj108z.dpuf
 131.  True or False: Advertisers have to implement a code to use the remarketing feature on a video campaign.
    A)  False
    B)  True – See more at: http://www.mathcelebrity.com/google-adwords-video-certification.php?code=26c7f63274c079b92e8387af209f25d21b2f8197#sthash.7ZFj108z.dpuf
 132. True or False: You can use contextual targeting with videos.
    A)  False
    B)  True – See more at: http://www.mathcelebrity.com/google-adwords-video-certification.php?code=26c7f63274c079b92e8387af209f25d21b2f8197#sthash.7ZFj108z.dpuf
 133.  A client who wants to advertise before, during, or after popular videos on the Display Network should:
    A)  create a video ad campaign
    B)  add the keyword “video” to relevant campaigns
    C)  bundle display ads for each target audience
    D)  add a call-to-action (CTA) overlay to video ads – See more at: http://www.mathcelebrity.com/google-adwords-video-certification.php?code=26c7f63274c079b92e8387af209f25d21b2f8197#sthash.7ZFj108z.dpuf
 134. A viewer can skip watching a TruView in-stream ad after
    A)  2 seconds
    B)  5 seconds
    C)  10 seconds
    D)  7 seconds
 135. Which is a tip for optimizing a TrueView video for viewer engagement?
    A)  Run both an in-stream ad and an in-display version of the ad
    B)  Add exclusions to the campaign or targeting group.
    C)  All of the listed answers are incorrect.
    D)  Increase each target group’s bid by 100%.
 136. Which ad rotation option can’t be used for AdWords for video campaigns?
    A)  Rotate evenly.
    B)  Optimize for views.
    C)  Optimize for conversions.
    D)  Optimize for clicks.
 137. If your client wants a specific reach for a specific price on YouTube, you should use:
    A)  TrueView video ads
    B)  affinity audiences
    C)  reservation buying
    D)  placement targeting
 138. Which devices can an advertiser target with a mobile video masthead?
    A)  Mobile only
    B)  Both mobile and tablets
    C)  Android only
    D)  Tablet only
 139. What does linking an AdWords account to a YouTube account let an advertiser do?
    A)  Access more video reporting metrics.
    B)  All of the listed answers are correct.
    C)  Create a remarketing list.
    D)  Create call-to-action (CTA) overlays.
 140.  The initial remarketing list size for video campaigns includes users from the past:
    A)  15 days.
    B)  540 days.
    C)  30 days.
    D)  You can’t include visitors from past days.
 141. What’s the maximum number of targeting groups you can create in a video campaign?
    A)  10
    B)  1
    C)  50
    D)  There isn’t a limit.
 142. Which is true when creating a targeting group for a video campaign?
    A)  You can see estimates for views and average cost-per-view (CPV) values.
    B)  All of the listed answers are correct.
    C)  You can enable targeting groups for certain ads.
    D)  You can customize bids per TrueView ad format.
 143. Which ad rotation option can’t be used for video campaigns?
    A)  Rotate evenly.
    B)  Optimize for views.
    C)  Optimize for conversions.
    D)  Optimize for clicks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *